Scientific and Technical Steering Committee Asian-Pgpr-admin February 10, 2024
 • Dr. Manzoor Shah
 • Dr. Ajarnath Yadav
 • Dr. R. Sanjay
 • Dr. Amzad Basha Kolar
 • Dr. Kalpana Subrahmanyam
 • Dr. D. Rajasugunasekar
 • Dr. Edathil Vijayan
 • Dr. K. Dhanapal
 • Dr. P. Palani
 • Dr. M. Sathiyabama
 • Dr. Piyush Pandey
 • Dr. S. Marimuthu
 • Dr. K. Selvam
 • Dr. Velu Rajesh Kannan
 • Dr. Siby Mathew
 • Dr. M. Jayaprakashvel
 • Dr. K. Ruckmani
 • Dr. P. Nepolean
 • Dr. S. Sivaramakrishnan
 • Dr. Shashi Kant Shukla
 • Dr. Manjunath Hubbali
 • Dr. Rama Shanker Verma
 • Dr. V. Balakrishnan
 • Dr. J. Philip Robinson
 • Dr. A. Babu
 • Dr. N. Saranya
 • Dr. P. Sakthivel
 • Dr. Anitha Patel
 • Dr. P. Ravichandran
 • Dr. V. Shanmugaiah