National Advisory Committee Asian-Pgpr-admin February 10, 2024
 • Dr. S. R. Niranjana
 • Dr. P. Chowdappa
 • Dr. N. K. Krishna Kumar
 • Dr. K. Prabhakar
 • Dr. T. M. Manjunath
 • Dr. B. N. Johri
 • Dr. S. Nakkeeran
 • Dr. T. Raghuchander
 • Dr. Srikanth Kulkarni
 • Dr. Gurava Reddy
 • Dr. K. S. R. K. Murthy
 • Dr. Anukool Vaishnav
 • Dr. Javid Parray
 • Dr. P. K. Chakrabarty
 • Dr. M. R. Ravikumar
 • Dr. D. K. Maheshwari
 • Dr. S. Pradeep
 • Dr. A. P. Mallikarjuna Gowda
 • Dr. Rajbir Singh
 • Dr. A. K. Saxena
 • Dr. A. K. Tewari
 • Dr. S. Mohamed Jalaluddin
 • Dr. A. Karthikeyan
 • Dr. K. N. Amruthesh
 • Dr. A. B. Vedamurthy
 • Dr. Vandana Rathod
 • Dr. V.C. Suvarana
 • Dr. Kelamani Chandrakanth
 • Dr. S. Shishupala
 • Dr. T. Janakiram
 • Dr. C. Manoharachari
 • Dr. Rakesh Pandey
 • Dr. Dilip Ghosh
 • Dr. P. W. Ramteke
 • Dr. Anith K. Narayanan
 • Dr. V. L. Maheshwari
 • Dr. Shamsul Hayat
 • Dr. G. Karthikeyan
 • Dr. M. Krishna Reddy
 • Dr. A. Subba Rami Reddy
 • Dr. P. Satish Kumar
 • Dr. Gagnesh Sharma
 • Dr. P. K. Joshi
 • Dr. A. M. Deshmukh
 • Dr. A. Adholeya
 • Dr. Venkatesh Kulkarni
 • Dr. Sanjay Chhabra
 • Dr. D. J. Bagyaraj
 • Dr. K. Tamilvendan
 • Dr. K. P. Singh
 • Dr. D. Dinakaran
 • Dr. R. Vimala
 • Dr. Shubha Gopal
 • Dr. V. Shyam Kumar
 • Dr. Rajendra Singh
 • Dr. Tapan Kumar Adhya
 • Dr. R.L. Babu
 • Dr. Ramalingappa
 • Dr. Appa Rao Podile
 • Dr. M. K. Naik
 • Dr. M. P. Thakur
 • Dr. R. Jayaramaiah
 • Dr. Santhosh J Eapen
 • Dr. K. R. S. Sambasiva Rao
 • Dr. Rana Pratap Singh
 • Dr. S. Sriram
 • Dr. M. S. Rao
 • Dr. Sible George Varghese
 • Dr. Manvika Sahgal
 • Dr. V. V. Pratap Reddy
 • Dr. N. Arora
 • Dr. Arun Sataraddi
 • Dr. B. P. Singh
 • Dr. S. K. Malhotra
 • Dr. Sadaf Kalam
 • Dr. C. C. L. Gowda
 • Dr. K. Rajappan
 • Dr. P. R. K. Prasad
 • Dr. R. G. Parmar
 • Dr. M. Jayasekhar
 • Dr. P. Sainamole Kurien
 • Dr. M. Jayaraj
 • Dr. M. J. Khan
 • Dr. S. Triveni
 • Dr. Murigendra B. Hiremath
 • Dr. K. J. Thara Saraswathi
 • Dr. M. Murugan